Yleiset sopimusehdot (21.7.2016)

RIDEnRENT Oy (y-tunnus: 2718720-7, jäljempänä ”RR”) tarjoaa näiden yleisten sopimusehtojen mukaisesti ajoneuvojen vertaisvuokrauspalvelua (”Palvelu”) yksityishenkilöille sekä yrityksille. Näitä yleisiä sopimusehtoja noudatetaan RR:n, ajoneuvon vuokralleantajan (”Vuokralleantaja”) sekä ajoneuvon vuokralleottajan (”Vuokralleottaja”) välillä. Jäljempänä Vuokralleantajaa sekä Vuokralleottajaa kutsutaan yhteisesti ”Asiakkaaksi”.

1. PALVELUUN REKISTERÖITYMINEN

1.1 Sopimus RR:n ja Asiakkaan välillä syntyy ja tulee sitovaksi, kun Asiakas on täyttänyt osoitteessa www.ridenrent.com hakemuksen, jonka RR on hyväksynyt. Hakemuksen hyväksymisen ehtona on, että Asiakas on hyväksynyt nämä yleiset sopimusehdot häntä sitoviksi.

1.2 Rekisteröitymisen jälkeen Palvelun käyttö tapahtuu RR:n sivustolla osoitteessa www.ridenrent.com, jonka kautta Asiakkaalla on pääsy erilliseen RR:n ylläpitämään ajoneuvojen varausjärjestelmään. Asiakkaat käyttävät Palvelua omilla nimillään. Ajoneuvojen varattavuus määritellään RR:n verkkopalvelun varauskalenterissa.

1.3 Kaikista vuokralle tarjottavista ajonneuvoista tulee ilmoittaa perustiedot (vuosimalli, merkki ja malli, rekisterinumero, ajokilometrit).

2. PALVELUN KÄYTTÖ JA SEN SISÄLTÖ

2.1 Vuokralleantaja asettaa ajoneuvon vuokrattavaksi ajoneuvojen varausjärjestelmän kautta, jossa Vuokralleantaja huolehtii oman ajoneuvon varauskalenterinsa ajanmukaisuudesta. Vuokralleottajan on mahdollista tehdä nimenomainen varauspyyntö ajoneuvojen varausjärjestelmän kautta, jossa Vuokralleantaja myös joko hyväksyy tai hylkää varauspyynnön. Varauspyynnössä Vuokralleottajan tulee yksilöidä vuokra-ajan pituus sekä arvioitu ajettava kilometrimäärä. Varauksen yhteydessä Vuokralleottajaa voidaan tarvittaessa pyytää toimittamaan RR:lle kopio / valokuva ajokortistaan.

2.2 Vuokralleottaja suorittaa Vuokralleantajalla erillisen käyttömaksun ajoneuvon vuokrasta, joka tulee maksettavaksi (maksupäivä), kun Vuokralleantaja on hyväksynyt Vuokralleottajan varauspyynnön ajoneuvojen varausjärjestelmän kautta. Käyttömaksu sisältää palvelumaksun. Polttoainekustannukset eivät sisälly käyttömaksuun. Käyttömaksusuoritus tapahtuu luottokortilla tai tilisiirrolla.

2.3 RR tilittää käyttömaksun suoraan Vuokralleantajalle. RR pidättää käyttömaksusta 25 %:n suuruisen komission käyttömaksun tilityksen yhteydessä.

2.4 Vuokralleottajalla on mahdollisuus perua varauksensa ottamalla yhteyttä RR:n asiakaspalveluun [0505762055 info@ridenrent.com]. Mikäli Vuokralleottaja peruuttaa jo tehdyn varauksen yli 24 tuntia ennen sovittua vuokrausajankohtaa, saa hän jo maksetun käyttömaksun kokonaisuudessaan takaisin. Mikäli Vuokralleottaja peruuttaa varauksen vähemmän kuin 24 tuntia ennen vuokraustapahtumaa, Vuokralleantaja pitää jo maksetun käyttömaksun itsellään. Vuokralleottaja vapautuu peruutustilanteissa maksuvelvoitteistaan ainoastaan sikäli kuin peruutus on johtunut Vuokralleottajan sairaudesta. Vuokralleottajan tulee tällaisessa tilanteessa esittää asianmukainen lääkärintodistus maksuvelvoitteesta vapautuakseen.

2.5 Ajoneuvo noudetaan Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan sopimasta paikasta yhteisesti sovittuna aikana ja palautetaan lähtökohtaisesti samaan paikkaan sovittuna aikana, ellei toisin ole erikseen Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan välillä sovittu. Vuokralleantaja ja Vuokralleottaja voivat siten vapaasti sopia keskenään ajoneuvon palauttamisesta Vuokralleantajalle ennen sovitun käyttöajan päättymistä tai toiseen paikkaan kuin on sovittu.

2.6 Sekä ajoneuvoa noudettaessa että sitä palautettaessa ajoneuvon polttoainesäiliön tulee olla täynnä, mikä Vuokralleottajan ja Vuokralleantajan on kummassakin vaiheessa yhdessä syytä tarkastaa. Mikäli polttoainesäiliö on palauttamisen yhteydessä vajaa, RR perii Vuokralleottajalta 2 euroa kutakin puuttuvaa polttoainelitraa kohti. Puuttuvaa polttoainetta koskevan korvauksen periminen Vuokralleottajalta edellyttää Vuokralleantajan erillistä pyyntöä RR:ltä. Vuokralleantajan tulee toimittaa pyynnön yhteydessä tätä koskevat perustelut ja todistelu (valokuvat ja kuitit ym.).

2.7 Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan varauspyynnön mukainen vuokraus päättyy lähtökohtaisesti siihen hetkeen, kun ajoneuvo on luovutettu Vuokralleantajalle sovittuna ajankohtana ja sovittuun paikkaan.

2.8 Asiakkaiden on mahdollista antaa Palvelussa toisistaan arvioinnit vuokrauksen päätyttyä.

2.9 Asiakkaiden tulee osoittaa kaikki varauspyyntöön ja Palveluun liittyvät reklamaatiot RR:n asiakaspalveluun viimeistään neljän (4) viikon kuluttua siitä, kun varauspyynnön mukainen vuokraus on päättynyt.

2.10 Mikäli Asiakas toimii vastoin näitä yleisiä sopimusehtoja tai sen liitteitä, eikä rikkomus ole vähäinen, RR:llä on oikeus poistaa kyseisen Asiakkaan käyttäjätili Palvelusta ja purkaa sopimus välittömästi.

3. VUOKRALLEOTTAJAN VELVOLLISUUDET JA VASTUU

3.1 Vuokralleottajan tulee olla 21 vuotta täyttänyt yksityishenkilö, jolla on vuokrattavan ajoneuvon kuljettamiseen vaadittava ajokortti. Vuokralleottaja ei saa olla syyllistynyt rikoslain 23 luvun törkeysarvostelultaan törkeisiin liikenne- taikka minkäänlaisiin rattijuopumusrikoksiin.

3.2 Vuokralleottajan tulee esittää Vuokralleantajalle ennen ajoneuvon käyttöä voimassa oleva ajoneuvon kuljettamiseen edellytettävä ajokortti.

3.3 Vuokralleottajan tulee tarkistaa riittävällä huolellisuudella ajoneuvon kunto ennen vuokrauksen alkua ja merkitä poikkeavuudet/viat erilliseen ajoneuvoa koskevaan vikalistaan, jota Vuokralleantaja ajoneuvosta pitää.

3.4 Vuokralleottajan tulee käyttää ajoneuvoa huolellisesti ja ajaa sitä itse. Ajoneuvoa ei saa vuokrata edelleen eikä sitä saa käyttää rikolliseen toimintaa. Ajoneuvo tulee lukita aina, kun se pysäköidään. Ilman erillistä lupaa Vuokralleantajalta Vuokralleottajalla ei ole oikeutta tupakoida, syödä, juoda taikka pitää lemmikkieläimiä ajoneuvossa. Vuokralleottaja on erityisesti velvollinen huolehtimaan, että ajoneuvossa käytetään vuokra-aikana siihen soveltuvaa polttoainetta.

3.5 Vuokralleottajalla on vastuu ajoneuvosta ja sen varusteista koko vuokra-aikana. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan Vuokralleantajalle omavastuun ylärajaan saakka (tällä hetkellä 500 euroa):

1. ajoneuvolle sekä ajoneuvon varusteille ja lisävarusteille vuokra-aikana tapahtuneet vahingot;

2. ajoneuvosta vuokra-aikana kadonneet osat ja lisävarusteet;

3. ajoneuvon tavanomaisesta poikkeavasta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset;

4. sen taloudellisen menetyksen, joka ajoneuvon Vuokralleantajalle aiheutuu vuokra-aikana sattuneen vahingon johdosta liikenne- ja/tai kaskovakuutuksen bonusmenetyksenä ja/tai vakuutuksen omavastuuna, mikäli ryhmävakuutus (ks. ehtojen kohta 6) ei jostakin syytä korvaa vahinkoa tai se ei ole enää voimassa.

3.6 Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan omistajalle vahingot täysimääräisinä ilman omavastuurajoitusta, mikäli vahingot ovat syntyneet tai aiheutuneet jollain seuraavista tavoista: ajoneuvon ylikuormaus, ajoneuvossa tupakointi, vauriot ajoneuvon verhoiluissa, ajoneuvon ajaminen yli- tai vajaapaineisilla renkailla, ajoneuvon avainten katoaminen, väärän polttoaineen käyttäminen ajoneuvossa, lumivahingot kun niistä on varoitettu merkeillä, ajaminen ajoneuvon koko huomioon ottaen liian ahtaissa tiloissa, huonokuntoisilla teillä tai alueilla ajaminen tai ajoneuvon muu huolimaton tai virheellinen käyttö, varkaus- ja ilkivaltavahingot kun ajoneuvo on jätetty lukitsematta tai se avaimien huolellinen säilyttäminen on laiminlyöty tai poistuttaessa ajoneuvon luota se on jätetty käyntiin taikka ajoneuvo on annettu jonkun muun kuljetettavaksi. Vuokralleottajan täysimääräinen korvausvelvollisuus koskee aina myös vahinkoja, jotka ovat välittömästi tai välillisesti johtuneet Vuokralleottajan rikollisesta menettelystä, ajoneuvon käytöstä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena tai muusta tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuksesta tapahtuneesta sopimusehtojen rikkomisesta.

3.7 Vuokralleottaja vapautuu korvausvastuustaan myös omavastuun osalta, mikäli Vuokralleantaja saa täyden korvauksen edellä kohdissa 3.5 ja 3.6 listatuista vahingoista mahdolliselta kolmantena osapuolena olevalta vahingonaiheuttajalta tai tämän vakuutusyhtiöltä. Tällöin Vuokralleottajalle palautetaan jälkikäteen Vuokralleantajalle mahdollisesti jo maksettu korvaus.

3.8 Vuokralleottaja sitoutuu suorittamaan Vuokralleantajalle erillisen käyttömaksun ajoneuvon vuokrasta, joka tulee maksettavaksi (maksupäivä), kun Vuokralleantaja on hyväksynyt Vuokralleottajan varauspyynnön ajoneuvojen varausjärjestelmän kautta.

3.9 Vuokralleottaja sitoutuu suorittamaan myöhästymismaksua, mikäli hänestä johtuvista syistä ajoneuvo noudetaan taikka palautetaan sovittua ajankohtaa myöhemmin. Myöhästymismaksu on 10 euroa jokaiselta alkavalta myöhästymistunnilta. RR perii mainitun myöhästymismaksun ja tilittää sen edelleen Vuokralleantajalle.

3.10 Vuokralleottaja on itsenäisessä vastuussa kaikista sakko- ja/tai pysäköintivirhemaksuista, jotka ajoneuvoon on kohdistettu Vuokralleottajan vuokra-ajan kuluessa.

3.11 Vuokralleottajan tulee ilmoittaa kaikista mahdollisista ajoneuvoon kohdistuneista rikoksista sekä vahingoista Vuokralleantajalle, RR:lle ja rikostapauksissa myös edellä mainittujen tahojen lisäksi poliisille.

3.12 Vuokralleottaja ei saa viedä ajoneuvoa Suomen rajojen ulkopuolelle.

4. VUOKRALLEANTAJAN VELVOLLISUUDET JA VASTUU

4.1 Vuokralleantajana voi toimia yksityishenkilö tai yritys, joka omistaa vuokralle annettavan ajoneuvon / on vuokralle annettavan ajoneuvon haltija. Vuokralleantaja vakuuttaa, että hänellä on ajoneuvon omistajana/haltijana kaikki ajoneuvon vuokraamiseen tarvittavat luvat ja suostumukset.

4.2 Vuokralleantaja on velvollinen pitämään ajoneuvonsa lakien, ohjeiden ja määräysten edellyttämässä kunnossa sekä huolehtimaan ajoneuvolle asetetuista velvoitteista. Ajoneuvolla tulee olla lakien vaatimat vakuutukset. Ajoneuvon tulee olla rekisteröity Suomessa (ajoneuvorekisteri / Trafi), auton tulee olla katsastettu sitä koskevat verot on tullut maksaa.

4.3 Vuokralleantajan tulee tarkistaa ennen ajoneuvon käyttöä, että Vuokralleottajalla on voimassa oleva ajoneuvon kuljettamiseen edellytettävä ajokortti. Lisäksi Vuokralleantajan tulee tarkistaa kohtuullisissa määrin Vuokralleottajan ajokunto.

4.4 Vuokralleantajan tulee ennen vuokrauksen alkua pitää Vuokralleottajalle tarpeellisissa määrin ajoneuvoa koskeva käyttöopastus.

4.5 Vuokralleantajan tulee yhdessä Vuokralleottajan kanssa tarkistaa riittävällä huolellisuudella ajoneuvon kunto ennen vuokrauksen alkua. Vuokralleantajan tulee tässä tarkoituksessa pitää ajoneuvosta myös erillistä vikalistaa, jota tulee päivittää. Erityisesti Vuokralleantajan tulee tarkastaa ajoneuvon ulkoinen kunto ja sisätilojen siisteys mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen ehkäisemiseksi.

4.6 Vuokralleantaja sitoutuu suorittamaan RR:lle kaikki hinnaston mukaiset maksut, mukaan lukien käyttömaksua koskeva komissiosuoritus, jonka RR automaattisesti pidättää itselleen käyttömaksua koskevan maksun yhteydessä.

4.7 Vuokralleantaja vastaa itsenäisesti kaikista häntä koskevien verojen maksamisesta sekä toimintaansa koskevan verotuskäytännön etukäteisestä selvittämisestä tuloverotuksen, arvonlisäverotuksen, pääomaverotuksen ja mahdollisen muun verotuksen suhteen.

4.8 Vuokralleantajan tulee ilmoittaa kaikista ajoneuvoon kohdistuneista vahingoista omaan vakuutusyhtiöönsä sekä RR:n asiakaspalveluun.

4.9 Vuokralleantajan tulee välittömästi olla yhteydessä RR:n asiakaspalveluun, mikäli Vuokralleottaja ei ole palauttanut ajoneuvoa sovittuna ajankohtana eikä häneen ole mahdollista saada yhteyttä. Tarvittaessa Vuokralleantajan tulee tällaisissa tilanteissa ottaa yhteys myös poliisiin.

4.10 Vuokralleantajan velvollisuutena on huolehtia, että ajoneuvon määräaikaishuollot on suoritettu asianmukaisesti ja niistä on tehty huoltokirjaan merkinnät. Mikäli ajoneuvo hajoaa vuokrauksen aikana huollon puutteesta johtuvasta viasta, Vuokralleantaja vastaa itse kaikista tällaisista vahingoista ilman oikeutta erillisiin korvauksiin.

5. RR:N VELVOLLISUUDET JA VASTUU

5.1 RR:n päävelvollisuus on ylläpitää varausjärjestelmää ja Palvelua osoitteessa www.ridenrent.com. RR on vastuussa varauskalentereiden hallinnasta ja tallentaa jokaisen varauksen ja toteutuneen vuokrauksen tiedot. RR antaa tarvittaessa neuvoja kaikissa Palveluun liittyvissä asioissa.

5.2 RR laskuttaa ja tilittää kaikki varauksiin liittyvät käyttömaksut.

5.3 RR ei vastaa ajoneuvon vuokrasuhteissa aiheutuneista esine- ja henkilövahingoista tai muista menetyksistä, ellei näissä yleisissä sopimusehdoissa nimenomaisesti toisin mainita.

5.4 RR ei vastaa mahdollisista Palvelun mahdollisista käyttökatkoista, jotka ovat seurausta esimerkiksi tietoliikenneyhteyksien häiriöistä.

6. RYHMÄVAKUUTUS

6.1 RR on ottanut OP Vakuutus Oy:stä Omavastuu- ja bonusmenetysturvavakuutus -nimisen ryhmävakuutuksen, jonka vakuutettuina ovat vuokratun ajoneuvon omistajat. Omavastuu- ja bonusmenetysturva on tarkoitettu antamaan lisäturvaa Vuokralleantajalle, joka antaa ajoneuvon
vuokralle RR:n välityspalvelun kautta. Vakuutusehdot ovat näiden yleisten sopimusehtojen liitteenä ja saatavilla osoitteessa www.ridenrent.com.

6.2 Vuokralleantaja voi hakea korvausta lähettämällä RR:lle oman vakuutusyhtiönsä kirjallisen selvityksen vähennetystä omavastuusta ja sen korvaaman vahingon seurauksena aiheutuneesta lopullisesta bonusmenetyksestä sekä tilinumeronsa ja omat tietonsa (nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, onko korvauksen hakija ajoneuvon omistaja vai haltija).

6.3 Yhteydenpidosta OP Vakuutus Oy:hyn vastaa RR. RR lähettää korvausvaatimuksen sekä vahinkopäätöksen OP Vakuutus Oy:lle liittäen mukaan selvityksen siitä, että ajoneuvo on ollut vuokrattuna vahinkohetkellä.

7. ASIAKASTIEDOT

7.1 RR:llä on oikeus hankkia Palveluun liittymisen ja Palvelun käyttämisen kannalta tarpeelliseksi katsomaansa tietoa Asiakkaista (esim. tarkastaa luottotiedot) tai näiden ajoneuvoista. Osassa vuokralle annettavista ajoneuvoista on asennettuna ajoneuvon paikannuslaite, millä pyritään varmistamaan, että ajoneuvoa ei vastoin näitä yleisiä sopimusehtoja viedä Suomen rajojen ulkopuolelle.

7.2 RR pitää Asiakkaista henkilörekisteriä ja noudattaa rekisterinpidossa soveltuvaa lainsäädäntöä.

7.3 RR voi luovuttaa Asiakkaita koskevia tietoja ainoastaan pyydettäessä viranomaistahoille.

8. SOPIMUSEHTOJEN MUUTTAMINEN JA SIIRTÄMINEN

8.1 RR:llä on oikeus milloin tahansa muuttaa näiden yleisten sopimusehtojen ja sen liitteiden (ml. hinnaston) sisältöä.

8.2 Muutosten koskiessa näitä yleisiä sopimusehtoja tai hinnastoa, RR:n on ilmoitettava Asiakkaalle muutoksesta vähintään kuukausi ennen muutosta tämän sähköpostiosoitteeseen. Ilmoitus voidaan lähettää ainoastaan Asiakkaalle, jonka sähköpostiosoite on tiedossa.

8.3 RR:llä on oikeus siirtää sopimus kaikkine oikeuksineen kolmannelle osapuolelle. Siirrosta tulee ilmoittaa Asiakkaalle vähintään kuukausi ennen siirron toteutumista.

9. RIIDANRATKAISU

9.1 Näihin yleisiin sopimusehtoihin liittyvät riidat ja erimielisyydet pyritään neuvottelemaan ensisijaisesti osapuolten välillä hyvässä hengessä.

9.2 Jos erimielisyys ei ole ratkaistavissa osapuolten välisellä neuvottelulla ja Asiakas on kuluttaja, voi hän saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, kanne on nostettava RR:n kotipaikan alioikeudessa tai Asiakkaan kotipaikan alioikeudessa tämän ollessa luonnollinen henkilö, joka on kuluttajan asemassa.

10. LIITTEET JA TULKINTAJÄRJESTYS

10.1 Näiden yleisten sopimusehtojen liitteitä ovat:

– Hinnasto
– Vakuutusehdot

10.2 Liitteet ovat saatavilla RR:n Palvelusta osoitteesta www.ridenrent.com.

10.3 Sopimuksen tulkinnassa ensisijaisia ovat nämä yleiset sopimusehdot ja hinnasto sekä vasta sen jälkeen muut mahdolliset liitteet.

Vakuutusehdot ja tuoteseloste (Voimassa 1.6.2016 alkaen.)

Tässä tuoteselosteessa kerrotaan Omavastuu- ja bonusmenetysturvan keskeinen sisältö. Tutustu myös jäljempänä oleviin vakuutusehtoihin, koska niissä vakuutuksen sisältö on kerrottu tarkemmin. Vakuutuksenantaja on OP Vakuutus Oy.

Omavastuu- ja bonusmenetysturvavakuutus on ryhmävakuutus, jonka myöntää OP Vakuutus Oy. Vakuutuksenottaja on RidenRent Oy ja vakuutettuna vuokratun ajoneuvon omistaja tai haltija. Ajoneuvolla tarkoitetaan tässä vakuutuksessa henkilöautoa, pakettiautoa, matkailuautoa tai peräkärryä.
Omavastuu- ja bonusmenetysturva on tarkoitettu antamaan lisäturvaa Sinulle ajoneuvon omistaja tai haltija, joka annat ajoneuvosi vuokralle RidenRent Oy:n välityspalvelun kautta yksityishenkilölle.

Mitä vakuutus korvaa

Vuokrattavalle ajoneuvolle voi aiheutua tai sillä voidaan aiheuttaa vuokra-aikana vahinkoa, joka korvataan ajoneuvosi liikennevakuutuksen tai vapaaehtoisen autovakuutuksen (kaskovakuutus) perusteella. Vaikka nuo vakuutukset yleensä korvaavat syntyneet vahingot kattavasti valitsemasi turvatason puitteissa, sinulle voi syntyä vakuutuksiin liittyvää omavastuu- ja/tai bonusmenetystä. Omavastuu- ja bonusmenetysturva korvaa nämä menetykset ilman omavastuuta.

Vakuutus kattaa ainoastaan henkilöautoille, pakettiautoille, matkailuautoille ja peräkärryille sattuneita vahinkoja. Sekä vuokralleantajan että vuokralleottajan tulee olla yksityishenkilö.

Vakuutuksesta korvataan yhteensä enintään 5 000 euroa vakuutustapahtumaa ja vakuutettua kohti vuodessa.

Mitä vakuutus ei korvaa

Omavastuu- ja bonusmenetystä ei korvata, jos ajoneuvon vuokralleottaja on aiheuttanut vahingon tahallisesti, törkeällä tuottamuksella tai rikoksella. Jos autovakuutuksestasi ei makseta korvausta ollenkaan esimerkiksi törkeän rattijuopumuksen perusteella, ei korvattavaa vahinkoa synny myöskään tämän vakuutuksen perusteella.

Samaten jos vuokralleottaja on esimerkiksi syyllistynyt vahingon yhteydessä tavalliseen rattijuopumukseen ja vakuutusyhtiösi maksaa autovakuutuksestasi osakorvauksen ajoneuvosi vahingosta ja korvaa vastapuolen vauriot liikennevakuutuksesta, et saa tästä vakuutuksesta korvausta vakuutusten bonusmenetyksistä tai autovakuutuksen omavastuusta. Mikäli ajoneuvollasi ei ole autovakuutusta, et voi saada korvausta autovakuutuksen omavastuusta tai bonusmenetyksestä.

Jos vuokralleottaja jättää ajoneuvosi palauttamatta sovitun vuokra-ajan jälkeen, haluamme kiinnittää huomiotasi siihen, että tällaiset vahingot eivät yleensä ole omasta autovakuutuksestasi korvattavia. Jos olet menettänyt ajoneuvosi tällaisen petos- tai kavallusrikoksen seurauksena, myöskään tästä vakuutuksesta ei suoriteta korvausta.

Oikeusturvavakuutuksen omavastuu ei sisälly korvauksen piiriin.

Kun haet korvausta, toimi näin

Pyydä ajoneuvosi vakuutusyhtiöltä kirjallinen selvitys tai päätös omavastuumenetyksestä ja bonusmenetyksestä. Lähetä ajoneuvosi vakuutusyhtiön selvitys, tilinumerosi ja omat tietosi (nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, oletko ajoneuvon omistaja vai haltija) RidenRent Oy:lle. RidenRent Oy lähettää korvausvaatimuksesi OP Vakuutukselle liittäen sen mukaan selvityksen siitä, että ajoneuvo on ollut vuokrattuna vahinkohetkellä.

Huomioi erityisesti

Huomioi, että Omavastuu- ja bonusmenetysturva ei korvaa muuta menetystä kuin omavastuu- ja bonusmenetyksen.

Selvitä etukäteen omasta vakuutusyhtiöstäsi, vaikuttaako auton vuokraaminen ansiotarkoituksessa liikennevakuutuksen tai vapaaehtoisen autovakuutuksen maksuihin.

Mikäli autosi on rahoitusyhtiön omistuksessa, auton vuokraaminen saattaa vaatia rahoitusyhtiön kirjallisen suostumuksen, sillä usein rahoitussopimuksen ehdot kieltävät auton vuokraamisen ilman rahoitusyhtiön kirjallista suostumusta.

Muutoksenhaku

Korvauspäätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta. Korvauspäätöksen liitteenä olevassa muutoksenhakuohjeessa on ilmoitettu, miten muutosta voi hakea. Muutoksenhakumahdollisuuksiin voi tutustua myös osoitteessa op.fi.

Ota yhteyttä

OP vakuutus- ja korvauspalvelu 0303 0303

  • Puhelu maksaa kotimaisesta kiinteän verkon lankaliittymästä ja matkapuhelinliittymästä 0,0835 euroa/puhelu + 0,12 euroa/ min. Hinnat sis. alv 24 %. Turvallisen vakuutusasioinnin vuoksi asiakaspuhelut nauhoitetaan.
  • Huomioithan ettei vakuutettu (ajoneuvon omistaja tai haltija) voi itse tehdä vahinkoilmoitusta, vaan vakuutuksenottaja RidenRent Oy tekee vahinkoilmoituksen OP Vakuutukselle. Ohjeet vahinkoilmoituksen teosta ja sitä varten tarvittavista tiedoista löydät vakuutusehdoista.

Omavastuu- ja bonusmenetysturvan vakuutusehdot

Voimassa 1.6.2016 alkaen

1 VAKUUTUKSENOTTAJA JA VAKUUTETUT

Vakuutuksenottaja on RidenRent Oy.

Vakuutettuja ovat ne ajoneuvojen omistajat ja haltijat, jotka ovat antaneet ajoneuvonsa vuokrattavaksi RidenRent Oy:n välityspalvelun kautta yksityishenkilölle. Ajoneuvolla tarkoitetaan tässä vakuutuksessa henkilöautoa, pakettiautoa, matkailuautoa tai peräkärryä. Vuokralleantajan tulee olla yksityishenkilö.

2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE JA -AIKA

Vakuutus on voimassa vain kun vuokrattavaa ajoneuvoa käytetään Suomessa.

Vakuutuksen on voimassaolo alkaa siitä hetkestä, kun vuokrattavan ajoneuvon avaimet tai vuokrattava peräkärry on luovutettu vuokralleottajan haltuun. Vakuutuksen voimassaolo päättyy, kun ajoneuvon avaimet tai peräkärry on palautettu vuokranantajalle. Vakuutuksen voimassaolo päättyy kuitenkin viimeistään silloin, kun sovittu vuokrauskausi on päättynyt.

3 KORVATTAVA VAKUUTUSTAPAHTUMA

Vakuutuksesta korvataan vakuutetulle aiheutunut omavastuu- ja bonusmenetys, jos vuokralleottajan tai hänen kanssaan samassa taloudessa asuvan henkilön kuljettamalle ja RidenRent Oy:n kautta vuokraamalle ajoneuvolle sattuu tämän vakuutuksen voimassa ollessa liikennevakuutuksen tai vapaaehtoisen autovakuutuksen (kaskovakuutuksen) korvauspiiriin kuuluva vahinko ja josta on suoritettu korvausta vakuutetun liikennevakuutuksen tai autovakuutuksen perusteella.

Korvattavan liikennevahingon tai autovakuutuksesta korvattavan vahingon (kaskovahinko) tulee olla sattunut henkilöautolle, pakettiautolle, matkailuautolle tai peräkärrylle (ajoneuvo). Vuokralleottajan tulee olla yksityishenkilö ja ajoneuvon on tullut olla yksityiskäytössä vahingon sattuessa.

4 RAJOITUKSET

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka vuokralleottaja on aiheuttanut tahallisesti, törkeällä tuottamuksella, törkeällä liikenneturvallisuuden vaarantamisella, syyllistymällä törkeään rattijuopumukseen, osallistuessaan rikoksen yritykseen tai rikokseen.

Vakuutuksesta ei korvata oikeusturvavakuutuksen omavastuuta.

5 KORVAUKSEN PALAUTTAMINEN

Mikäli tästä vakuutuksesta suoritetun korvauksen maksamisen jälkeen osoittautuu, että vakuutetulle ei aiheudu omavastuu- tai bonusmenetystä, vakuutetun tulee palauttaa korvaus takaisin OP Vakuutus Oy:lle.

6 KORVAUKSEN HAKEMINEN

Vakuutettu hakee korvausta lähettämällä RidenRent Oy:lle oman vakuutusyhtiönsä kirjallisen selvityksen vähennetystä omavastuusta ja sen korvaaman vahingon seurauksena aiheutuneesta lopullisesta bonusmenetyksestä sekä tilinumeronsa ja omat tietonsa (nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, onko korvauksen hakija ajoneuvon omistaja vai haltija). RidenRent Oy liittää hakemukseen selvityksen siitä, että vuokraus on tapahtunut RidenRent Oy:n välityspalvelun kautta ja että vakuutetun liikennevakuutukseen tai vapaaehtoiseen autovakuutukseen perustuva vahinko on sattunut vuokrauksen aikana.

OP Vakuutus Oy:llä ei ole velvollisuutta suorittaa korvausta ennen selvitysten saamista.

7 TIEDONSAANTIOIKEUS

OP Vakuutus Oy:llä on tarvittaessa oikeus saada tietoa liikennevakuutukseen tai vapaaehtoiseen autovakuutukseen perustuvasta vahingosta vakuutetun vakuutusyhtiöstä. OP Vakuutus Oy:llä ei ole velvollisuutta suorittaa korvausta ennen tiedon saamista.

8 ENIMMÄISKORVAUS

Vakuutuksesta korvataan yhteensä enintään 5 000 euroa vakuutustapahtumaa ja vakuutettua kohti vuodessa.